Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / --Pla d'Estudis / Informació general / Criteris d'admissió al Màster en Enginyeria Industrial

Criteris d'admissió al Màster en Enginyeria Industrial

Accés directe sense complements

  • Enginyers/eres Industrials
  • Programes integrats: Grau en Tecnologies Industrials
  • Titulacions de Grau que permetin accedir a la professió regulada d'enginyeria tècnica industrial

 Accés amb complements de formació:

  •  Enginyeries Tècniques Industrials de l’anterior ordenació d’estudis (prèvia realització de 30 ECTS de complements de formació determinats segons la seva procedència, i que es realitzaran fora del màster).


PRE-REQUISITS D'ADMISSIÓ AL MÀSTER

Segons la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC, els requisits específics d'admissió als màsters són competència del centre docent o institut universitari de recerca i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiantes i estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que s'han de considerar inclouen, la ponderació dels expedients acadèmics de les candidates i candidats i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes. La ponderació dels expedients es fa d'acord amb el que estableix l'apartat 5.9, Ponderació dels expedients acadèmics d'aquesta normativa. 

  • Acreditació del nivell B.2.2 en llengua anglesa, i en una de les llengües d'impartició oficials del Màster. En el Servei de Llengües podeu consultar la Taula de Reconeixement d'idiomes de la UPC. Com a norma general, els GRADUATS PER LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA que siguin admesos no caldrà de acreditin el nivell B.2.2 en llengua anglesa. Si que ho haurien de fer en el cas que hagin assolit la competència en tercera llengua en un idioma diferent de l'anglès.
  • D'acord amb el punt 2.3 de la Normativa Acadèmica de la UPC sobre les condicions d'accés als màsters amb atribucions, per aquells estudiants o estudiantes amb títols aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, serà necessari la homologació del títol per poder ser admesos als màsters universitaris de l'ETSEIAT que habiliten per l'exercici de professions regulades.
  • Aquells criteris especificats a la memòria de verificació del màster.


CRITERIS PER A L’ASSIGNACIÓ DE PLACES

 D'acord amb la normativa de la UPC per a màsters universitaris, el procés d'admissió en el màster és responsabilitat del centre responsable d'aquest, el qual establirà els criteris de selecció, sempre respectant els principis de mèrit i igualtat d'oportunitats. En cas d'existir més candidatures que places, aquestes s'ordenaran segons una valoració que tindrà en compte els següents criteris:

1. EXPEDIENT ACADÈMIC (pes relatiu 40%)

De conformitat amb el punt 4.5 de l'annexe I del Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplements Europeu al Títol, i l'article 5.3 del Reial Decret 1125/2003, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, la ponderació de l'expedient de les titulades i titulats es calcularà d'acord amb el següent criteri: 

Suma dels crèdits superats per l’estudianta o l’estudiant, multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, i dividit pel nombre de crèdits superats. A efectes de la ponderació de l'expedient, no es comptabilitzaran els crèdits reconeguts sense qualificació.

 

ESCALA ECTS
A
B

C

D

E

Escala qualitativa
internacional

Excellent

Very Good

Good

Satisfactory

Sufficient
Espanya qualitativa
Matrícula d'Honor
Excel·lent

Notable

Suficient

Espanya numèrica
9,0-10

8,9-7

6,9-6

5,9-5

PUNTUACIÓ 4 3 2 1 1


2. CORRESPONDÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ D'ACCÉS DE L'ESTUDIANT AMB LES COMPETÈNCIES DEL PRESENT MÀSTER (pes relatiu: 50%)

Valoració de l'adequació dels continguts del currículum acadèmic (a partir de l'estudi dels plans d'estudi cursats) a les competències a adquirir en el Màster. Aquesta valoració serà duta a terme per la Comissió Acadèmica del Màster. Els candidats amb perfils d'accés que tinguin una major afinitat a les tres àrees en que s'emmarca l'Enginyeria Industrial (Tecnologies Industrials; Gestió i Instal·lacions; Plantes i Construccions Complementàries) seran millor valorats per la Comissió. En aquesta valoració s'inclouran els coneixements complementaris científic-tecnològics (apart dels inclosos a l’Ordre CIN/351/2009) adquirits en el mòdul de Formació Bàsica, i en el mòdul de Bloc Comú a la Branca Industrial. Així mateix, degut a que el Màster aprofundeix en l’adquisició de coneixements transversals de l’àmbit industrial, també es valorarà el tenir coneixements previs de diversos d’aquests àmbits en el Bloc de Tecnologies Específiques del grau d'accés.

- Valoració per crèdits superats d’assignatures del Bloc de Formació Bàsica del Grau d’accés que contribueixen a les competències bàsiques:

 

                     60 ECTS cursats del Bloc de Formació Bàsica------------ 0.5 PUNTS

                     72 o més ECTS cursats del Bloc de Formació Bàsica --------- 1.0 PUNT

(de 60 a 72 ECTS la puntuació serà proporcional a dins l’interval 0,5-1 punts)

 

 

- Valoració per crèdits superats d’assignatures del Bloc Comú a la Branca Industrial del Grau d’accés:

 

                     60 ECTS cursats del Bloc Comú a la Branca Industrial------------0.5 PUNTS

                     66 o més ECTS cursats del Bloc Comú a la Branca Industrial --------- 1.0 PUNT

(de 60 a 66 ECTS la puntuació serà proporcional a dins l’interval 0,5-1punts)

 

 

- Valoració per la formació transversal en el Bloc de Tecnologies Específiques del Grau d’accés:

Per cada grup d’assignatures del Bloc de Tecnologies Específiques que desenvolupen competències específiques d’un àmbit de l’Enginyeria Industrial (Mecànic, Elèctric, Electrònic, Químic i Tèxtil) i que la seva suma (per grup) sigui igual o superior a 6 ECTs, es valorarà amb 1 PUNT.

Màxim 1 punt per àmbit i màxim 3 punts en total per aquest concepte.


3. CURRÍCULUM VITAE (pes relatiu: 10%)

Degut a la durada del Màster i a la intensitat de contingut del 1r Curs (concentració d'assignatures troncals), es considera molt important que l'estuadiantat tingui una ràpida adequació als estudis. Per aquest motiu es valorarà positivament els coneixements previs de les eines i les procediments docents a utilitzar en el Màster.

A més, la comissió d'admissió al Màster podrà valorar l'experiència laboral i d'altres estudis addicionals que pugui tenir l'estudiant, en particular els coneixements d'idiomes.

Ordenats els estudiants que sol · liciten l'admissió d'acord amb els criteris de valoració esmentats, seran admesos tants sol·licitants com places s'ofereixin, per estricte ordre de prelació. En cas que es produeixin renúncies, podran optar a l'admissió dels sol·licitants no seleccionats en primera instància, una altra vegada d'acord al seu ordre de mèrits.

Enllaços relacionats