Vés al contingut (premeu Retorn)

Legislació

Accés


D'acord amb el que preveu l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, amb caràcter general podran accedir a ensenyaments oficials de màster qui reuneixi els requisits exigits:

 

  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que aquells que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, la homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

 

No obstant l'esmentat anteriorment, les condicions específiques d'accés a aquest màster amb atribucions es descriuen i recullen en l'Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, i són les següents:

 

  • Podrà accedir al Màster ter que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i la seva formació estigui d'acord amb la qual s'estableix en l'apartat 5 de l'abans esmentada Ordre Ministerial.
  • Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, malgrat no cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i si 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb l'esmentada Ordre ministerial.
  • Igualment, podran accedir a aquest Màster qui estigui en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que es considerin necessaris.

 

Els apartats anteriors s'entendran, sense perjudici del que disposa l'article 17.2 i en la disposició addicional quarta del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

 

En cas dels titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior que no tinguin homologat el seu títol estranger, la Comissió del centre responsable del màster pot sol·licitar la documentació que sigui necessària per dur a terme la comprovació que es compleixen les condicions específiques d'accés a aquest màster amb atribucions que es descriuen i recullen en l'Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, inclosa l'homologació del títol si no pot determinar amb seguretat que el títol estranger acredita els requisits d'accés.

Admissió

 

L'article 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010, regula l'admissió als ensenyaments de màster i estableix que els estudiants podran ser admesos d'acord amb els requisits específics i criteris de valoració que estableixi la Universitat.

 

D'acord amb la normativa acadèmica de màsters universitaris aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, els estudiants poden accedir a un màster universitari de la UPC, prèvia admissió per part de la Comissió del centre responsable del màster, de conformitat amb els requisits d'admissió específics i els criteris de valoració de mèrits establerts en aquest apartat.

 

Els requisits específics d'admissió al màster són competència de la Comissió del centre responsable d'aquest i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que es considerin inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes.

 

La Comissió del centre responsable del màster farà públics els requisits específics d'admissió i els criteris de valoració de mèrits i de selecció de candidats especificats abans de l'inici del període general de preinscripció dels màsters universitaris a través dels mitjans que consideri adients. En qualsevol cas, aquests mitjans hauran d'incloure sempre la publicació d'aquesta informació en el lloc web institucional de la UPC.

 

Així mateix, aquesta comissió resoldrà les sol · licituds d'admissió d'acord amb els criteris esmentats i publicarà la llista d'estudiants admesos.